GDPR

General Data Protection

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som telefonnummer och adress. Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna skicka en taxi till dig när du beställer en bil hos oss.

Vi har fått dina uppgifter från tidigare samtal du ringt till oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du vid tidigare samtal till oss valt att delge ditt telefonnummer och adress. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med föraren i den taxibil som hämtar upp dig vid vald adress. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Peshraw Mohammed, med mailadress peshraw.mohammed@cabonline.com. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på peshraw.mohammed@cabonline.com. För att ta del av våra fullständiga GDPR-villkor så hittar du dom på www.cabonline.com/gdpr. Du når vårt dataskyddsombud på gdpr@cabonline.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.